Om rötter och kronor : narrativanalys av en konflikt kring Orsa Besparingsskog

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Konflikter över naturresurser i allmänhet och de som utgörs av allmänningar i synnerhet är ofta förekommande, komplexa och medför ofta konsekvenser för både människa och miljö. Hur väl vi förmår förstå dessa konflikter avgör hur väl vi kan förbygga eller lösa dem. En stor del av forskningen kring naturresurskonflikter bedrivs med målet att vaska fram för flera fall gemensamma faktorer, vilka kan lägga grunden till förenklade steg-för-steg lösningar. Den typen av undersökningar måste givetvis göras, men sker ofta på bekostnad av en djupare förståelse för det enskilda fallet. Naturresursen i min studie är den 75 000 hektar stora skogsallmänningen Orsa Besparingsskog. År 2014 blossade en konflikt upp när reglementet för besparingsskogen skulle förnyas och olika delägare hade skilda idéer om hur intäkterna från skogsallmänningen skulle fördelas. I studien har jag undersökt de narrativ (berättelser) som omgärdar besparingsskogen genom att med hjälp av en narrativanalys svara på frågeställningarna 1) hur berättar delägarna om besparingsskogen och 2) vilka meningsinnebörder tillskriver olika aktörer besparingsskogen? Materialet som analyserats utgörs av tio semistrukturerade intervjuer med Orsaboende delägare i besparingsskogen samt företrädare för det delägande bolaget Bergvik Skog. Studien visar hur olika aktörers förståelser av besparingsskogen som symbolisk, produktiv och/eller kulturell allmänning till del motiverat deras skilda ageranden i konflikten. Ur infomanternas berättelser synliggörs olika historiemedevtanden och utvecklingnarrativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)