Lojalitetsprogram : En kritisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Petter Svensson; Elin Spector; [2008]

Nyckelord: Lojalitet; lojalitetsprogram;

Sammanfattning:

Problem.

Idag är användandet av lojalitetsprogram som ett medel för att skapa lojala kunder ett av det vanligaste sättet att söka fostra lojalakunder. Problemet med dessa lojalitetsprogram och dess användande är att det inte finns tillräckliga bevis för deras effektivitet. Det finns inte heller något stöd för att lojalitetsprogrammen verkligen är effektiva, både då det gäller kostnader och skapandet av lojala kunder, i förhållande till andra marknadsaktiviteter. (Stauss, Chojnacki, Decker & Hoffmann, 2001:7)

Syfte.

Syftet med denna uppsats är att presentera ett urval av vad som finns skrivet om lojalitetsprogram och deras verkan för att sedan granska vilken typ av lojalitet och relation som skapas samt vilka ekonomiska effekter dessa program har.

Metod.

Denna studie är en innehållsanalys som sedan granskas kritiskt. Ett antal publikationer har valts ut för genomgång och analys. Vi har valt ut olika variabler som undersöks i varje artikel och bok. Dessa variabler är uppställda som frågor. Efter att ha svarat på dessa frågor analyseras de med den teoretiska översikten som utgångspunkt.

Slutsatser.

Vår slutsats visar att det fortfarande finns det många hål att fylla då det gäller forskningen kring lojalitetsprogram och dess effektivitet. Viktigt dock är att inte glömma vad lojalitetsprogrammen kan ge företaget då det gäller information om kunderna. Kanske är det bäst att förlika sig med tanken på att programmen gynnar företagen så pass mycket att de kostnader de skapar är sekundära. Men även om det är så krävs mer forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)