Ett urval stödinsatser som görs och anses bidra till en god lärmiljö i skolan– ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Den här småskaliga studien handlar om vad som anses vara en god lärmiljö i grundskolan och vilka faktorer som bidrar till att uppnå detta. Trenden har varit att elevers psykosociala hälsa försämras vilket exempelvis lett till att giltig frånvaro ökat och att måluppfyllelsen sjunkit. Syftet med här småskaliga studien var att identifiera, beskriva och analysera några insatser som görs idag och som speciallärare och specialpedagoger anser bidra till en god lärmiljö. Genom litteraturen identifierades fyra återkommande teman; (1) främjande och förebyggande arbete i elevers miljö (2) lärarens förmåga, tro på sig själv och kompetens, (3) elevers psykosociala hälsa och (4) divergenser i pojkar kontra flickors lärmiljö. En kvalitativ metod användes för genomförandet av studien och materialet bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. Tio speciallärare och specialpedagoger deltog och för datainsamling användes semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att deltagarna anser att goda relationer är grundläggande för att uppnå en god lärmiljö; goda relationer leder till ökad trygghet och ökad trivsel hos elever. Det visade även att faktorer såsom kompetenshöjning hos personalen, tydlighet och struktur i undervisningen, differentierad undervisning och kollegialt lärande hör till en god lärmiljö. Det framkom även negativa faktorer i resultatet såsom tidspress, otydlighet i tjänstebeskrivningar och orimlig arbetsbelastning. Dessa försvårade att få till reflektion, planering och lärande om hur man skapar en god lärmiljö. En viktig implikation till specialpedagoger, förutom att bygga goda relationer, var att prioritera vilka projekt som ska drivas och avsätta tillräckligt med tid för planering, genomförande och implementering för att få ett bestående resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)