Ungdomsarbetslöshet, en kvalitativ studie om ungdomars förändrade livsstil och sociala relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Sandra Javani; [2022]

Nyckelord: Ungdomar; livsstil; omgivning; arbetslöshet; Social Sciences;

Sammanfattning: Denna Sociologiska studie redogör för ungdomars upplevelse kring arbetslöshet. Syftet med denna undersökning är att få en bättre insikt om ungdomars livsstil har blivit påverkad av deras situation som arbetslös. En extra tyngd har även lagt på att få en uppfattning om deras relationer till familj och vänner har förändrats. Det är en kvalitativ studie som har grundats på semistrukturerade intervjuer med fem arbetslösa unga vuxna mellan åldern 20–25 år. Analysen i denna studie är baserad utifrån två teorier, Pierre Bourideus teori om det sociala rummet, samt Erving Goffmans teori om Stigma. Resultatet i denna studie kan sammanfattas med utgångspunkt i att arbetslösheten har varit en förändring i både ungdomarnas livsstil och relationer till omgivningen. Ungdomarna beskriver även en frustration som arbetslösheten har orsakat. Studiens resultat visar även att den största orsaken till att deras livsstil inte är densamma som förr är på grund av deras ekonomiska begränsningar, som numera finns i deras liv. Dessutom hade utbildningsnivån inte någon större betydelse för hur jobbmöjligheterna ser ut, av den orsaken att kraven som ställs på ungdomarna är för höga oavsett vilken nivå din utbildning är på

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)