Kvinnors erfarenheter av att leva i en våldsam relation : Utifrån sju självbiografier

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: Denna studie handlar om mäns våld mot kvinnor. Syftet är att, via kvinnors självbiografiska berättelser, bidra med kunskap om kvinnors upplevelser av våld som utövas av en närstående man. En kvalitativ tematisk analys har använts för att uppnå studiens syfte.  Den tematiska analysen resulterade i tre huvudteman samt flera underteman. Det första huvudtemat är ”blandade känslor” med fyra underteman kärlek och passion, förvirring, skuldbelägger sig själv och hopp om förändring. Det andra huvudtemat är ”våld” med psykiskt våld och fysiskt våld som underteman. Det tredje huvudtemat är ”socialt stöd” som följs av tre underteman informellt stöd, formellt stöd och uteblivet stöd. Normaliseringsprocessen av Lundgren (2012) och våld som en social process av Hydén (1995a) har använts för att kunna tolka och förstå kvinnornas berättelser. Studiens forskningsfrågor kunde besvaras med stöd av teorier, tidigare forskning, självbiografierna och den tematiska analysen. Resultatet visar att de kvarhållande mekanismerna är komplexa och kvinnorna stannar i en våldsam relation på grund av att de upplever blandade känslor. Våldet som kvinnorna utsätts för är främst psykiskt och fysiskt våld som ökar successivt. Kvinnorna beskriver att de haft olika former av socialt stöd men även att de blivit nekade stöd. Stödet har funnits under tiden de var våldsutsatta men även efter separationen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)