Bakomliggande historia av stress och psykiatrisk komorbiditet hos barn och ungdomar med CRPS typ-1

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Författare: Caroline Johannesson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Komplext regionalt smärtsyndrom (Complex Regional Pain Syndrome, CRPS) är ettrelativt ovanligt smärttillstånd. CRPSkan drabba såväl vuxna som barn och ungdomar, men de bakomliggande uppkomstmekanismerna är i dagsläget fortfarande okända.Kombinationen av svåra kroniska smärtor med karaktäristiska autonoma,sensoriska, trofiska och motoriska abnormaliteter kan i många fall leda till en svår invalidisering. Syfte: Syftet med denna studien är att kartlägga förekomsten av en bakomliggande historia av stress,samt psykiatrisk komorbiditet hos barn och ungdomar med CRPS typ-1. Vi vill även belysaviktiga faktorer som kan påverka utfallet och prognosen hos dessa patienter. Metod: En retrospektiv journalstudie där 78 barn och ungdomar inkluderades. Samtliga patienter har varit i åldrarna mellan 8-18 år och har diagnostiseratsmed CRPS typ-1. För bedömning av bakomliggande historia av stress har ett semi-strukturerat anamnesformulär använts. Bedömning avseende psykiatrisk komorbiditet har skett genom en psykiatrisk screeningutförd av en psykolog. Resultat: Av alla patienter hade 96% en bakomliggande historia av stress. Avseende enskilda stressorer fannvimot vad vi förväntat, att antalet stressorer snarast verkar vararelaterat till ett bättre utfall. Dock förekommerhär en stor osäkerhet med anledning av ett stort bortfall.Psykiatrisk komorbiditet förekommer hos 62%av patienterna. Det förekom även signifikanta skillnader mellan enskilda psykiatriskaåkommor och utfallet. Slutligen sågs signifikanta skillnader avseende kön, duration, NRS, spridning och åldersfördelning korrelerat till utfallet. Slutsats: Bakomliggande historia av stress utgör en predisponerande faktor för utvecklingen av CRPS typ-1.Psykiatrisk komorbiditet förekommer i en hög utsträckning och dessa patienter har signifikant svårare för att bli smärtfria.Flickor drabbasi en betydligt högre grad av CRPS typ-1 än pojkar och har svårare för att bli smärtfria. Inga patienter över 15 århar i denna studieblivit smärtfria. Längre duration, högre självskattning av NRS och spridning av tillståndet,är alla faktorer som ledertill en minskad smärtfrihet hosdessa patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)