När kreativiteten blommar och sinnena är med : En kvalitativ utvärdering av projektet Give me five/Sagostafetten i Skellefteå kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Linda Bejerstrand; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I Västerbotten pågår ett bok- och berättarprojekt som heter Give me five. Det är initierat av biblioteken och vänder sig till alla femåringar och deras vuxna, framförallt i förskolorna. I Skellefteå kommun pågår sedan 2007 ett projekt som heter Sagostafetten, och det har varit inspirationgivande för det länsövergripande projektet Give me five som startade 2011. Den här utvärderingen har tittat på projektets verksamhet i Skellefteå kommun.Syftet med utvärderingen var att undersöka hur projektets mål uppnås men även ta reda på hur bibliotekarierna upplever att projektet fungerar och genom dem även se vad barnen upplever och får för erfarenheter. Utvärderingen har gjorts med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra bibliotekarier som arbetat med projektet sedan start. Intervjuerna har analyserats med hjälp av Open code, ett dataprogram utformat för att analysera kvalitativa intervjuer.Ur intervjuerna har jag kunnat se och tolkat att målen med projektet uppfylls i hög grad både hos bibliotekarierna och genom dem också hos barnen. Några av de största behållningarna av projektet för bibliotekarierna är samarbetet med dramapedagogerna och mötet med barnen i sagostafettpassen. För barnen innebär Sagostafetten en rolig stund på biblioteket där kreativitet och fantasi får utrymme och tas tillvara på genom ett väl organiserat program.Slutsatserna i min utvärdering är att det är ett positivt och väl fungerande projekt med hög måluppfyllelse och bra organisation som ger en positiv upplevelse för både barn och bibliotekarier. Ett förbättringsområde enligt den här utvärderingen är samarbetet mellan bibliotekarier och förskolelärare som inte är så utvecklat som det skulle kunna vara samt att förskolelärarna ibland blir passiva under sagostafettpassen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)