"Det är väl bara att blockera" : En kvalitativ studie om ungdomars normer och uppfattningar gällande näthat och insynsbegränsningar på sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Linda Larsson; Camilla Johansson; [2020]

Nyckelord: Ungdomar; sociala medier; näthat;

Sammanfattning: Normer skapas i mötet med andra och vägleder människor om vad som är okej eller inte, normalt eller onormalt. Näthat är ett vanligt förekommande fenomen på sociala medier och tendenser visar på att det har blivit normaliserat men även att det är svårt att motverka. Vuxna i samhället har det yttersta ansvaret för att barn och unga ska växa upp under trygga uppväxtvillkor, så även på internet. En kvalitativ studie har därför genomförts för att undersöka samt analysera ungdomars normer och uppfattningar gällande näthat och insynsbegränsningar, samt hur näthatrelaterade situationer hanteras om det uppstår. Två fokusgrupper, med totalt 8 informanter i åldrarna 15 till 24, har intervjuats och materialet har därefter analyserats tematiskt. Resultatet visade att ungdomar har lärt sig tolerera det näthat som förekommer på sociala medier, trots att de inte tycker det är okej. För att öka tryggheten och skydda sig själva från att bli utsatta, tillämpar de tekniska åtgärder och begränsar vilka som får ta del av det som publiceras. Avslutningsvis visade resultatet att ungdomar hanterar näthat i största utsträckning enskilt och i tystnad utan att involvera andra.  Studiens slutsats är att det behövs vidare forskning och ökad kunskap på en samhällelig nivå kring hur tystnadskulturen samt skuld och skam gällande näthat kan motverkas hos ungdomar samt även vilka metoder som kan vara användbara för att ungdomar inte ska ta på sig allt ansvar gällande näthat själva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)