Hur hoppar man högst? : En studie om marknadsföringsstrategier bland Gasellföretag - inhouse eller outsource?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Information blir mer lättillgängligt och marknadsföringen är under ständig förändring. Det leder till att företag kan utöka sina konkurrensfördelar om man ligger i framkant inom dessa områden. Företag kan nå detta genom snabbare tillväxt som kan ske med hjälp av att outsourca vissa arbetsprocesser. Denna studie undersöker 217 Gasellföretags val av marknadsföringsstrategi åren innan den tilldelade listplatsen av Dagens Industri år 2017. Empirin är inhämtat via en digital enkätundersökning som skickades till företagen per e-post. Resultatet av studien visar att marknadsföring som hanterats in-house kombinerat med outsourcing av vissa arbetsprocesser genererat högst tillväxt. Vidare har tjänsteföretag högst tillväxt och den bransch som uppvisat högst tillväxt är ​media följt av ​bygg​. Orsakerna till att behålla arbetsprocesser in-house är högst relaterat till ekonomiska skäl och minst associerat till säkerhet och integritet. Marknadsföring online är den kanal som används mest där hemsida var främst framträdande. Högre tillväxt är dock inte alltid associerat till större marknadsandelar på internationell nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)