Gruppbehandling för nyblivna mammor med postpartumdepression - utfall och upplevelser av interventionen

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Filippa Lundberg; Linn Pettersson; [2020-07-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med föreliggande uppsats var att utvärdera en gruppbehandling för postpartumdepression (PPD) som genomförts inom Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Göteborg. Totalt deltog 18 kvinnor i behandlingen. För att besvara studiens syfte användes mixad metod. Den kvantitativa datan utgjordes av för- och eftermätningar avseende PPD, ångest och föräldrastress. Den kvalitativa datan utgjordes av fokusgruppsintervjuer för att få kunskap om deltagarnas upplevelser av hur behandlingen påverkat måendet. Resultaten visade en signifikant förbättring gällande PPD, ångest och social isolering. Två tredjedelar av deltagarna som initialt skattade kliniska nivåer avseende PPD respektive ångest förbättrades, hälften av dessa blev återställda. Deltagarna upplevde att behandlingen bland annat bidragit till att bryta isolering samt skapa acceptans för egna känslor och föräldraskapet. Sammantaget visar resultaten att gruppbehandlingen kan vara ett bra alternativ eller komplement i behandling av PPD.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)