Something is rotten in the OHCHR : en undersökning in i OHCHR:s organisationskultur utifrån Anders Kompass fallet

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Sexuell exploatering och övergrepp av soldater inom FN:s fredsoperationer är ett välkänt problem för FN. Organisationens brist på ansvarsutkrävande kom till utryck när OHCHR begärde att Anders Kompass skulle avgå från sin tjänst för att ha överfört en rapport till en medlemsstat i hopp om att en utredning skulle påbörjas. Syftet med denna uppsats är att belysa problematiken inom OHCHR:s organisationskultur genom att jämföra argumentationen som ledde till beslutet att bestraffa Kompass med OHCHR:s nolltoleranspolicy och uppdragsbeskrivning. Men hjälp av teorin om organisationskultur uppmärksammas de värderingar som styr OHCHR:s handlingar. Teorin undersöker i första hand de negativa inslagen i det organisatoriska livet och belyser de repressiva aspekterna av kulturen. Undersökningen utförs med en argumentationsanalys som för fram och bedömer argumentationen i de olika dokumenten från OHCHR. Därefter jämförs argumenten med generalsekreterarens bulletin och OHCHR:s uppdragsbeskrivning för att se hur de förhåller sig till idealet. Undersökningens fokus ligger alltså på att identifiera vad är det för slags kultur som argumentationen pekar på. Sammanfattningsvis använder inte OHCHR:s ledning argument som leder till nolltolerans, utan istället undergräver policyns betydelse. Uppsatsens slutsats är att organisationskulturen hindrar OHCHR från att följa sin egna ideala policy, då det existerande värdesystemet prioriterar organisationens externa anpassning över följandet av policyn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)