"Man får en ganska rejäl ... reality check!" : En kvalitativ studie av socialarbetares erfarenheter från sina första två år som yrkesverksamma

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

Författare: Emma Malmjärn; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Syftet med denna uppsats har varit att undersöka några nyblivna socionomers erfarenheter av sina första två år som yrkesverksamma. Fokus har legat på respondenternas reflektioner kring sin arbetsmiljö, förutsättningar och handlingsutrymme i yrkesrollen samt vilken roll utbildningen har haft som förberedelse till yrkeslivet. Jag har använt en kvalitativ forskningsmetod för att genomföra en intervjustudie med sju socionomer. Resultatet visar att av sju respondenter arbetar endast en kvar på samma arbetsplats som efter examen. Fyra av sju har under sina första två år erfarit någon form av arbetsrelaterad ohälsa och har varit sjukskrivna till följd av det. Dessa resultat ligger i linje med såväl nationell som internationell forskning. De flesta respondenter anser att de har ett relativt stort handlingsutrymme i sin yrkesroll men att detta i hög utsträckning beror på organisatoriska omständigheter som exempelvis hur ledarskapet fungerar på arbetsplatsen. Alla respondenter påtalar även resursbristen som en central faktor i deras upplevelse av arbetsmiljön och hur de lyckas med att utföra sitt värv som socialarbetare. En annan faktor som spelar stor roll för hur respondenterna trivs med sitt yrke är om de har funnit en bra balans mellan arbete och fritid samt om arbetet i sig rymmer en balans mellan krav, kontroll och stöd. Ytterligare ett område som påverkar trivsel och tillfredsställelse med arbetet är om respondenterna upplever att det finns utrymme för personlig och professionell utveckling exempelvis genom fortbildning. Flera respondenter anser att den verksamhetsförlagda delen av socionomutbildningen har lagt en bra grund inför att senare komma ut i yrkeslivet men vissa tyckte att det borde vara två perioder med praktik. Det många av respondenterna saknar från utbildningen är mer praktisk undervisning i samtalsmetodik, exempelvis i motiverande samtal (MI), och överlag mer praktiknära moment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)