Sjuksköterskors upplevelser av att möta suicidnära patienter inom psykiatrisk öppenvård

Detta är en Magister-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Det är av största vikt att kunskapen inom omvårdnad fördjupas och att utbildning och fortbildning inom ämnet suicid finns att tillgå. Suicid är en vanlig dödsorsak och patienter med psykisk ohälsa löper större risk för att begå suicid. En tredjedel av alla som suiciderar har en aktuell kontakt med psykiatrisk hälso-och sjukvård. Det är viktigt att arbeta suicidförebyggande genom att fånga upp patienter med suicidtankar i ett tidigt skede och att samarbeta över verksamhetsgränserna. Ett respektfullt bemötande samtfortbildning i suicidpreventionär nödvändigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)