Portfoliometoden i textilslöjden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Detta examensarbete syftar till att skildra hur några textilslöjdslärare arbetar med portfoliometoden i textilslöjden och hur de ser på sitt arbetssätt. Syftet är även att ta reda på vilka för- och nackdelar lärarnas ser med portfoliometoden, då den används i textilslöjden.

Det finns väldigt lite litteratur om portfoliometoden i textilslöjden. Litteraturdelen består därför av en beskrivning av portfoliometoden utifrån basämnena. Examensarbetets undersökning baseras på intervjuer med fyra textilslöjdslärare. Tre av dem arbetar med portfoliometoden i år 4-6 och en av dem arbetar huvudsakligen med elever i år 3. Gemensamt för lärarna är att de alla tar bilder av elevernas slöjdalster och låter eleverna reflektera över sina arbeten. Alla lärarna använder dator som hjälpmedel vid dokumentation. Två av dem arbetar med ett datorprogram vid namn Portfolio Manager 2. Lärare och elever är positiva till portfoliometoden. Alla lärarna är dock överens om att arbetssättet medför merarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)