Vägen till ett lyckat förändringsarbete - En kvalitativ studie i förändringsprocessen på Volvo Cars

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Detta är en kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning på området management och organisation vid Göteborgs universitet. Uppsatsen är författad av Amelie Bergfelt och Lina Ahlbom med handledning av Fredrik Lavén. Följande studie har förändringsprocesser och förändringsarbete som utgångspunkt och syftar till att belysa hur en organisations planerade förändringsarbete gått till i förhållande till det faktiska genomförandet för att därefter försöka analysera vilka konsekvenser detta givit upphov till. Bakgrunden till denna studie, och den problematik som studien belyser, berör den moderna organisationens ständiga krav, såväl externa och interna, på förändring och varför majoriteten av alla förändringsförsök misslyckas. Studiens förhoppning är att ge en något tydligare bild av de konsekvenser ett förändringsarbete kan få med utgångspunkt i medarbetarnas subjektiva uppfattningar. Dessa lärdomar sedan kan höja sannolikheten att åstadkomma ett förändringsarbete med positivt utfall framgent. Studien har därmed själva förändringsprocessen som huvudfokus där huvudteman i omorganisationen är planering, genomförande och uppföljning av denna process. Det empiriska materialet har samlats in genom sju kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer med medarbetare på sektionen Exterior Front på Volvo Cars. Studiens resultat visade att det förekom en bristande överensstämmelse gällande förändringens planering och det faktiska genomförandet. En förklaring till detta tros vara att medarbetarna inte gjorts delaktiga tidigt i processens begynnelsefas och därför haft svårt att förstå vad som krävts av dem för att kunna implementera denna förändring på ett bra sätt. Studien har även påvisat att medarbetarnas tidigare erfarenheter av förändringsprocesser, och även de organisatoriska förutsättningar som råder, har stor påverkan för att åstadkomma ett lyckat förändringsarbete med positivt utfall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)