Motivation i organisationer : Kan Strategisk Human Resource Management användas för att säkerställa motivation hos medarbetare?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

Sammanfattning: Under de senaste decennierna har kraven på organisationer att snabbt kunna anpassa sig till kunderna på sina respektive marknader ökat. Anpassningsförmågan är en avgörande faktor för att en organisation ska kunna behålla sin konkurrenskraftighet. I detta balansarbete mellan kortsiktigt kostnadssparande och långsiktigt intäktsgenererande är det av vikt för organisationer att verka för att behålla sina medarbetare samt att hålla dem motiverade till arbetet. Detta kan ses som att använda sin personalresurs på bästa sätt vilket är syftet med SHRM. Vårt syfte med rapporten var att undersöka motivationsfaktorer i organisationer samt hur SHRM kan användas för att främja dessa Efter genomgång av befintlig forskning har en kvalitativ forskningsstrategi använts där empiriinsamling har skett med skriftliga intervjuer av nio respondenter, från tre olika arbetspositioner i två olika organisationer. Den insamlade empirin har sedan sammanställts och diskuterats motbefintlig forskning. Befintlig forskning delar in motivation i inre och yttre motivation där den inre är kopplad till en individs psykologiska behov och egna vilja. Den yttre motivationen är kopplad till att individen får belöningar, ofta ekonomiska, utifrån sina prestationer. Befintlig forskning påvisar att effekten av yttre motivation är kortsiktig och snabbt avtar. Istället menar forskningen att den inre motivationen är avgörande för att få resultat på lång sikt. Befintlig forskning har även belyst vikten av SHRM utifrån att på bästa sätt koppla personalresurser till organisationsmål. Samt att organisationer, när de tillämpar SHRM, bör fokusera på medarbetarnas motivation för att säkerställa konkurrenskraftighet. Rapporten har i empirin kunnat bekräfta befintlig forskning kopplat till vikten av inre motivation samt att SHRM dessutom kan främja denna genom att vara en HR-strategi som utgår ifrån att se medarbetarna som resurs för att uppnå målen vilket medför att målen blir både tydligare och enklare att uppnå vilket i sin tur leder till mer motiverad personal. Rapporten har även belyst att en viktig del i främjandet av motivation är ett väl fungerande samarbete mellan HR-avdelning och ledning. Rapportens resultat är begränsat till de respondenter och de organisationer som undersökts och kan inte användas för att dra generella slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)