Livskvalitet hos patienter opererade för lungcancer- upplevelser av livskvalitet och samband mellan HRQoL och vårdupplevelse.

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Introduktion I västra Sverige utfördes år 2010 cirka 200 lungoperationer på patienter med lungcancer. I Sverige är lungcancer den femte vanligaste cancerdiagnosen. Globalt kommer antalet fall att öka inom en 20-årsperiod enligt WHO:s bedömning. Tidigare studier visar att denna patientkategori upplever en sämre livskvalitet. Denna uppsats behandlar ämnet livskvalitet och om man med bekräftande omvårdnad kan öka patienternas känsla av livskvalitet.Syfte Syftet med denna undersökning var att belysa hur patienter med lungcancer uppfattar sin livskvalitet i samband med thoracotomi vid mätning under 1 år, och om det finns någon relation mellan det bekräftande mötet med vårdpersonal och hälsorelaterad livskvalitet.Metod En kvantitativ ansats användes för att mäta upplevelsen av livskvalitet samt hur informanterna uppfattade mötet med personalen på vårdavdelningen. Urvalet skedde konsekutivt mellan april – juni 2011. Mätningarna utfördes preoperativt, 5 dagar efter operationen samt 1 månad efter operationen. Enkäter som användes var EQ5D samt enkäten SAUK-bekräftande- möte. Resultat Resultatet visade att informanterna upplevde smärtor redan preoperativt och denna upplevelse ökade i intensitet postoperativt. Procentuellt hade kvinnorna mer smärta än männen vid mätningen efter 5 dagar, men förhållandet hade utjämnats efter 1 månad. Oro/nedstämdhet bedömdes inte som ett stort problem för 67 % av informanterna innan operation, efter operation värderades den på liknande sätt då 53 % av informanterna inte upplevde oro. Informanterna skattade sin livskvalitet relativt lågt vid baseline med en sjunkande tendens 5 dagar efter behandling. En månad efter operationen skattades livskvaliteten fortfarande lägre än vid baseline men var dock bättre än fem dagar efter operationen. Resultaten från SAUK-bekräftande-möte-enkäterna visade utmärkt kvalitet i mötet med personalen. Konklusion Studien visar att upplevd livskvalitet sjunker vid mätningarna efter operation och de som har smärta preoperativt värderar sin livskvalitet lägre än de utan smärta. Några generella slutsatser kan inte dras avseende SAUK-bekräftande-mötets inverkan på livskvaliteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)