BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonas självbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal i kommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar och hinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar för att reducera de hinder som finns för brukarinflytande. Empirin samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personal som arbetar i kommunal daglig verksamhet enligt LSS i Göteborgsområdet. Informanterna söktes upp genom ett målinriktat och icke-slumpmässigt urval där kontakt först togs med personalens respektive chefer. Den insamlade datan analyserades med hjälp av tematisk analys och de teorier och teoretiska begrepp som låg till grund för analysarbetet var makt och empowerment. Resultatet visar på att det finns många förutsättningar för brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, men att det samtidigt finns hinder som gör att brukarna i själva verket inte har någon makt. Förutsättningar för brukarinflytande som identifierades var olika former av möten, mycket tid tillsammans och att individen alltid sätts i fokus. Hinder för brukarinflytande visade sig vara ekonomiska begränsningar, brukare som i vissa situationer upplevs som passiva samt avsaknad av makt hos brukarna. Handlings-strategier för att reducera hinder för brukarinflytande, var att arbeta empower-mentinriktat. Sammanfattningsvis är det enligt denna studie en lång väg kvar till full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)