FACEBOOK OCH POLITIK En komparativ studie mellan två politikers konton på Facebook.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Erik Engström; [2016-02-11]

Nyckelord: Social media; Facebook; popolitical communication;

Sammanfattning: Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå:Grundnivå nivåTermin/år:Ht/2015Handledare:Nicklas HåkanssonExaminator:Rapport nr:C943Syfte:Studiens syfte är att undersöka innehållet i publicerade inlägg på Facebook som har gjorts utav konton som tillhör svenska partiledare.Teori:Bygger främst på funktionell teori om politisk kampanjdiskurs, kommunikationsmodeller och personifikation.Metod:Kvantitativ innehållsanalys med illustrerande citat. Baserat på 121 statusuppdateringar på Facebook. Tidsperioden är supervalåret 14 september 2013 till 14 september 2014. Komparativ undersökning mellan de två dåvarande politikerna Stefan Löfvén och Fredrik Reinfeldt.Resultat:Studien visar att envägskommunikation är det sätt båda politikernas facebookkonton till största del kommunicerar på. Skillnaderna mellan de två aktörerna är istället att Stefan Löfvéns konto gör fler statusuppdateringar men också på ett bredare spektrum när det gäller sakfrågor. Fredrik Reinfeldts konto har istället postat främst kring arbete som sakfråga. När det gäller vem man talar om så är det för båda aktörerna ganska spritt men det går att se att Fredrik Reinfeldts konto publicerar procentuellt mer om debatter och om den enskilde politikern medan Stefan Löfvéns konto publicerar mer om sina allierade och om dennes nätverkande med utländska aktörer.Antal ord:11395

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)