Men när det kommer till en text, då uppstår problemet : Anpassningar i matematik.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Idag ser vi en ständig ökning av flerspråkiga elever i de svenska skolorna, vilket medför större utmaningar för lärare då lärare måste arbeta mycket med anpassning för att dessa elever ska kunna klara målen, så att lärarna på så sätt ska kunna utgå från elevernas behov och förutsättningar.Syftet med min studie är att undersöka utmaningar och svårigheter för flerspråkiga elever inom matematikundervisningen samt att undersöka varför språkutvecklingen är viktig i matematiken för dessa elever. Målet är att studien ska bidra till att belysa vilka anpassningar man kan använda i matematikundervisningen för flerspråkiga elever samt hur lärare och specialpedagoger kan arbeta språkutvecklande när det gäller dessa anpassningar. I min studie har jag valt att använda mig av intervjuer och analys av teoretiska perspektivsom jag utgår ifrån såsom det sociokulturella perspektivet. Utifrån det fått resultat som var väldigt intressanta om flerspråkiga elevers svårigheter i matematik samt hur man kan anpassa undervisningen så att de lär sig på bästa sätt. Dessutom har jag fått lära mig vilka specialpedagogiska implikationer det är som krävs när man undervisar flerspråkiga elever med svårigheter inom matematiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)