Att vara vän och volontär. Frivilligorganisationens påverkan på relationen mellan volontärer och äldre personer utifrån ett volontärperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Mikael Barkenbom; [2021-06-08]

Nyckelord: volontär; äldre; frivilligorganisation; asymmetri; symbolisk makt;

Sammanfattning: Syftet med studien var att, inom projektet “Ringvän”, undersöka hur Räddningsmissionens styrning av uppdraget och stöd till volontärerna påverkar relationen mellan volontär och äldre utifrån ett volontärperspektiv. Det empiriska materialet utgjordes av intervjuer med fyra stycken volontärer; en intervju med volontärsamordnaren för projektet; samt dokument från Räddningsmissionen som berör överenskommelsen med volontärerna, Räddningsmissionens värdegrund och en presentation av projektet “Ringvän”. Denna kvalitativa studie har använt sig av semi-strukturerade intervjuer som kodats och tematiserats för att sedan analyseras av följande teorier: organisationsteorier av Lundström och Svedberg (1998) samt Turunen och Weinryb (2017); Blau och Dowds versioner av utbytesteorin; samt Bourdieus teori om symbolisk makt och gåvoutbytet. Studie visade att att volontärerna agerar i mångt och mycket efter Räddningsmissionens instruktioner och tänker kring sin volontärroll i samma banor som Räddningsmissionen. I själva samtalet om volontärrollen tonar man dock ner denna roll och organisationens betydelse. Utifrån utbytesteorin och Bourdieus teori om symbolisk makt och gåvoutbytet kan man förstå detta som en strävan efter att relationen ska uppfattas som balanserad och jämlik. I denna strävan att uppfylla sitt volontäransvar samtidigt som jämlikheten bevaras så tvingas volontärerna, och de äldre, att dölja det ojämna gåvoutbytet. Det ojämna gåvoutbytet gör att den äldre hamnar i ett beroendeskap. Det faktum att varken volontärer eller äldre vill sätta ord på denna maktasymmetri gör att man inte heller har möjlighet att förändra situationen, enligt Bourdieu (Järvinen 2013:300). Den ojämna maktfördelningen och parternas gemensamma strävan att dölja det ojämna gåvoutbytet är exempel på hur relationen påverkas av Räddningsmissionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)