Pedagogers och barns syn på matematik i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Grunden för barns matematikkunskaper läggs redan i förskolan. Pedagogers inställning till ämnet, i detta fall matematik, har stor betydelse för inlärningen. Lärarutbildningen lade stor vikt på pedagogisk dokumentation som redskap för pedagogen och barnet att synliggöra lärande. Den här studiens syfte har varit att ta reda på vilken inställning pe-dagoger och barn i förskolan har till matematik. Syftet var även att studera hur barnens matematiska utveckling dokumenteras och hur pedagogerna arbetar med barnens mate-matikförståelse i förskolans verksamhet. Undersökningen har gjorts med kvalitativa me-toder, dels genom en enkät som delades ut till ett flertal förskolor i Skåne, dels i form av intervjuer med 10 barn i åldern 4-6 år från en förskola. Tidigare forskning i det här arbe-tet handlar mycket om det sociokulturella perspektivet på inlärning, Det vill säga att barn lär sig främst i samspel med andra och för att kunna samspela spelar språket en stor roll. Resultatet visar på en tydlig förändring i inställning till uppdraget. Alla pedagoger i min undersökning är överens om att inlärning sker spontant i den fria leken, men det framkommer också från många att det är viktigt att pedagogerna tar tillvara barns lek för att synliggöra lärandet och väcka barnets nyfikenhet. Tidigare undersökningar har visat att en del förskollärare tror att inlärning sker spontant och att det inte krävs speciell planering för det. Även Doverborgs pilotprojekt har fått stor betydelse i mitt arbete. Hon genomförde en fortbildning för förskollärare i syfte att göra pedagogerna medvetna om betydelsen och nyttan med pedagogisk dokumentation. Den har varit till stor hjälp eftersom hon i sin undersökning ställt frågor till deltagarna som tangerar mina frågor, samma frågor ställde hon efter avslutat projekt. Det har även tillkommit uppgifter från Kärre (2013) som stärkt mina slutsatser då hon var en deltagare i Doverborgs pilotprojekt och följt upp detta. Där har Kärre tillkommit som källa och kunnat förstärka det som min undersökning visade tendenser på, nämligen en ökad kunskap och medvetenhet hos förskollärare i användandet av pedagogisk dokumentation. Detta lig-ger även i vårt uppdrag som pedagoger och är en önskvärd utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)