“Min enda utväg var att ta en aktiv roll” – hanteringsstrategier hos personer med egentlig depression

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: BAKGRUND: Depression är den sammantaget största orsaken till arbetsoförmåga globalt. I Sverige har mellan fyra och tio procent av den vuxna befolkningen en pågående depression. Det är en sjukdom som påverkar hela människan; både tankar, känslor, beteenden och den fysiska hälsan. En sjuksköterska bör i sin profession arbeta hälsofrämjande och ha ett holistiskt synsätt där individens egna upplevelser står i centrum och där dennes egenvårdsförmåga är i balans med de egenvårdskrav som finns. SYFTE: Att beskriva de hanteringsstrategier personer med egentlig depression använder i sitt dagliga liv. METOD: En litteraturöversikt med artiklar funna främst via PsycINFO, som sedan granskades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys för att hitta alla strategier som beskrevs i artiklarna. RESULTAT: Resultatet presenterades i tre huvudkategorier: kortsiktiga strategier, strategier i vardagslivet och sjukdomsrelaterade strategier. Dessa delades i sin tur in i subkategorierna att dölja, att döva, att organisera sitt liv, att leva sitt liv, att acceptera depressionen, information och ökad kunskap samt egna och professionella interventioner. SLUTSATS: Det var inte enskilda strategier, utan en mängd olika, som hjälpte individerna att hantera sin sjukdom och nå återhämtning. Dessa strategier kan ges ut till patienter inom vården och ingå i sjuksköterskors utbildning för att stärka egenvårdsförmågan hos patienter. Att ha kunskap både om de strategier som anses främja måendet och de som inte anses göra det, kan leda till att sjuksköterskan får en ökad förståelse för dessa individer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)