Det alternativa livet på landsbygden

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Det ”alternativa livet” kan ses som en motrörelse till urbanisering, ökad konsumtion och ett allt snabbare tempo i samhället. Detta är en kvalitativ studie med syftet att undersöka det alternativa livet. Sex informanter intervjuades om deras upplevelser och uppfattningar av det alternativa livet. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån en induktiv tematisk metod. Gemensamt för alla informanter är att de vill leva enkelt utifrån grundläggande behov, leva nära naturen, reducera saker livet som de upplever mindre viktiga, anta utmaningar och få mer tid över för sådant de upplever meningsfullt. Genom reduktion upplever infomanterna en större livskvalité och närvaro i nuet. Kombinationen av individuella faktorer och en vilja att leva mer miljömässigt hållbart kan ses som de stora orsakerna till varför de intervjuade väljer att leva alternativt. Resultaten har tolkats utifrån behovsmässig teori, existentiell psykologi och Antonovskys Känsla av Sammanhang. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)