Successiv vinstavräkning av entreprenader : Alternativa beräkningsmetoder för färdigställandegraden

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: David Hävermark; Erik Hävermark; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sedan den 1 januari 2005 ska alla noterade svenska företag följa de internationella redovisningsstandarderna IFRS/IAS i sin koncernredovisning. En bransch som har påverkats av detta är byggbranschen som i sin redovisning av entreprenader ska använda sig av metoden successiv vinstavräkning. När denna metod används beräknas intäkterna utifrån entreprenadens färdigställandegrad. Vid fastställandet av färdigställandegraden rekommenderas och används en beräkning utifrån produktionskostnader. Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns andra beräkningsmetoder som ger ett mer rättvisande resultat utifrån redovisningens kvalitativa egenskaper och grundläggande principer. Genom att studera tre projekt utförda av den svenska byggkoncernen NCC och beräkna färdigställandegraden hos dessa utifrån tre olika beräkningsmetoder har projektens resultat periodiserats och en analys möjliggjorts. Det har även genomförts intervjuer med de undersökta projektens affärschef, entreprenadchef och platschef samt NCC’s ekonomichef och chefscontroller. Denna undersökning har fastställt att den idag använda beräkningsmetoden ger det mest rättvisande resultatet. Det har även framkommit att ett procentuellt tak på hur stort resultat som får redovisas i början av ett projekt skulle medföra en redovisning som bättre uppfyller redovisningens grundläggande principer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)