Utomhuspedagogikens påverkan på elevernas inlärning och hälsa, utmaningar ur lärares perspektiv.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Sammanfattning: Detta arbete syftar till att samla forskningsresultat kring på vilket sätt utomhuspedagogik påverkar elevernas inlärning, hälsa och välmående. Arbetet undersöker vilka utmaningar som är kopplade till utomhuspedagogik ur lärares perspektiv. Grunden för arbetet utgörs av totalt 24 källor varav en kunskapsöversikt och en doktorsavhandling med inriktning på utomhuspedagogik, 8 böcker samt 14 vetenskapliga artiklar. De har samlats, noggrant undersökts och sammanställts genom systematisk och osystematisk sökning. Resultaten visar att utomhuspedagogik påverkar elevernas inlärning och hälsa mestadels positivt. Det kan dock diskuteras hur eleverna kan påverkas av utomhuspedagogikens intryck. Brist på forskningen i denna fråga har upptäckts. Flera negativa faktorer som påverkar lärarnas inställning och implementering av utomhuspedagogik i den vardagliga verksamheten har identifierats. Däribland brist på kunskaper, resurser, rädsla för faror och det oförutsedda samt avsaknaden av passande miljöer i närheten av skolor och inte minst lärares egna brister på koppling till naturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)