"Alla är olika, men alla behövs, alla är viktiga"

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att synliggöra förskollärares upplevelser av möjligheter och utmaningar för inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Vi har genom semi-strukturerade intervjuer synliggjort vad åtta förskollärare upplever är utmaningar att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Denna studie påvisar att förskollärare upplever att det saknas resurser, barngrupperna är för stora samt att förskollärarna anser att tiden inte räcker till för att hinna med att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna menar att möjligheter till inkludering av barn i behov av särskilt stöd ansågs främst vara när olikheter synliggjordes och fick en naturlig del i vardagen på förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)