Attefallshus upplåtna med bostadsrätt : En undersökning om incitamenten för att bosätta sig i Attefallshus, dagens prisläge och hur dessa påverkas av bostadens avstånd till centrala Stockholm

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Befolkningsutvecklingen har de senaste åren gått och går fortfarande snabbare än bostadsbyggandet i Sverige vilket gjort att det råder bostadsbrist i stora delar av landet. Som värst är det i storstadsregionerna. När efterfrågan är högre än utbudet pressas priserna uppåt vilket gör det svårare för vissa grupper att etablera sig på bostadsmarknaden. I ett försök att främja bostadsbyggandet la regeringen 2014 fram en proposition med förslaget att effektivisera och förkorta bygglovsprocessen. Förslaget innebar att komplementbyggnader och komplementbostadshus, så kallade Attefallshus, upp till 25 kvadratmeter skulle kunna uppföras utan krav på bygglov. När denna lagförändring inte gav den effekt som regeringen hoppats på lades 2019 ytterligare en proposition fram med förslag om att öka den tillåtna byggnadsarean för bygglovsbefriade komplementbostadshus från 25 till 30 kvadratmeter. Bostadsutvecklare har på senare år utnyttjat denna lagförändring för att uppföra Attefallshus upplåtna med bostadsrätt. För att en bostadsrättsförening ska kunna bildas krävs minst tre självständiga bostäder i omedelbar anslutning till varandra. Det har därför blivit vanligt att på en fastighet låta bygga ett parhus och ett Attefallshus. För att undersöka vilka incitament det finns för att bosätta sig i ett Attefallshus samt om det finns något samband mellan försäljningspriset och bostadens avstånd till centrala Stockholm gjordes en datainsamling av beviljade startbesked från kommunerna samt sålda Attefallshus i Stockholms län. Sammantaget 155 objekt hittades, utspridda i 15 kommuner. Priserna varierade mellan 994 500 kr och 2 495 000 kr. För att undersöka vilka incitament det fanns till att bosätta sig i Attefallshus hölls nio semistrukturerade intervjuer med boende i denna typ av bostad. De incitament som observerades bland majoriteten av de intervjuade var bland annat friheten att få bo i ett friliggande hus, tillgång till egen trädgård och närheten till grönområden. För att undersöka vilket samband det finns mellan bostadens pris och dess avstånd till centrala Stockholm gjordes en regressionsanalys. Resultaten från analysen visar på att det finns ett ganska starkt samband mellan bostadens pris och dess avstånd till centrala Stockholm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)