Hållbara e-handelslager : En kvalitativ studie omhållbarhetsperspektivet inom lagerverksamhet

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Bakgrund Hållbarhetsarbete har aktualiserats inom samhället där intressenter och konsumenter förväntar sig ett hållbart ansvarstagande hos företag. I korrelation med denna ökning har även tillväxt av den digitala handeln satt extra press på företags försörjnings- och distributionskedjor för att möta kundens efterfrågan på kundservice samt förväntan om hållbarhet. Tidigare forskning visar på ett stort fokus på hållbarhet inom logistik men begränsat med litteratur gällande lagerverksamhet. Syfte Syftet med denna uppsats var att med utgångspunkt ur ett företagsperspektiv, granska hållbarhetsperspektivet vad gäller såväl operativa arbetsuppgifter som strategiska aktiviteter inom lagerverksamhet. Metod För att svara på frågeställningen utgår uppsatsen från en kvalitativ forskningsmetod. Datainsamlingen gjordes genom elva semistrukturerade intervjuer. Uppsatsen utgår ifrån företagsperspektiv och grundar sig i ett urval av svenska företag verksamma inom handel och logistik. Slutsats Uppsatsen visar på att det finns väletablerade arbetssätt inom social och ekonomisk hållbarhet. Däremot har de miljömässiga hållbarhetsinsatserna idag ingen tydlig uppföljning vad gäller lagerverksamhet, flera punktinsatser kan dock identifieras. Det framkommer en brist på tydliga bedömningsmodeller, förhållningssätt och uppföljning vad gäller miljö inom lagerverksamhet. Uppsatsen visar dock på ett tilltagande intresse för att fortsatt integrera lagerverksamhetens aktiviteter i företagens miljöarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)