Effekter av flippat klassrum på grundskoleelevers prestationer, resultat och motivation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Jag har genom en longitudinell studie under ett och ett halvt år, undersökt effekterna av flippat klassrum i två årskurs 4 och vidare årskurs 5 klasser i naturorienterande (NO) undervisning. Studien omfattar försöksgrupp och kontrollgrupp med totalt 39 elever, och fokuserar på elevernas prestationer i olika kunskapstester under en period då en av klasserna (försöksgruppen) undervisats genom en form av flippat klassrum och den andra klassen (kontrollgruppen) undervisats genom ett så kallat traditionellt undervisningsformat och vice versa. Resultaten visar att flippat klassrum har haft en positiv effekt på elevernas prestationer och resultat och att även elevernas motivation för de naturvetenskapliga ämnena i studien har ökat jämfört med det ursprungliga tillståndet innan studien påbörjades.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)