Digitala Verktyg i pianoundervisning - Ett positivt komplement till en modern pianometodik?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Syftet med studien är att ta reda på hur en pianopedagog kan berika eller använda sig av digitala verktyg inom ramen för att främja sin pedagogiska vision i pianoundervisning. Forskningsmetoden är en kvalitativ forskningsintervju där urvalet av informanter är fyra pianopedagoger verksamma på svenska musikgymnasieskolor med genreinriktningar inom jazz, blues, rock och pop. Litteraturgenomgången definierar begreppet digitala verktyg och dess roll i skolan samt vilka pedagogiska utmaningar digitala verktyg kan föra med sig. Dessutom ges det en mer djupgående genomgång om hur digitala verktyg mer specifikt kan användas och förhållas till i pianoundervisning. Resultatet av forskningsintervjun visar att informanterna främst ser användandet av digitala verktyg som ett positivt komplement i pianoundervisningen. Informanterna menar också att digitala verktyg kan medföra en viss problematik för en pianopedagog att följa upp och kontrollera ifall eleverna faktiskt använder sig av de digitala verktyg informanterna förmedlar till dem. Slutsatsen av studien är att digitala verktyg kan utgöra ett positivt komplement i pianoundervisning inom jazz, blues, rock, och pop. Det finns dessutom outforskade möjligheter att utveckla undervisningen till nya lärandedimensioner med hjälp av digitala verktyg. Pianopedagoger inom jazz, blues, rock och pop bör också ha ett öppet sinne gällande elevers förhållning till digitala verktyg samt att med sin kompetens inom ämnet kunna vägleda eleven i den digitala ”djungeln”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)