”Hade nog varit värre att vara tyst!” En jämförelse mellan röstvila och försiktigt tal efter operation för Reinke´s ödem

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Röstvilans funktion och effekt är något som under de senaste åren har ifrågasatts allt mer. Syftet med den här studien är att undersöka om det finns någon skillnad när det gäller sjukskrivningslängd och patientens upplevelser av den postoperativa tiden, mellan patienter som har ordinerats röstvila respektive patienter som tillåtits tala direkt postoperativt. Beslut togs om att enbart ta med patienter med diagnosen Reinke’s ödem i undersökningen samt att patienterna inte skulle ha några tilläggsdiagnoser. Antalet deltagare i studien blev sammanlagt tjugoåtta patienter; tolv stycken som ordinerats röstvila och sexton stycken utan ordinerad röstvila. Patienterna som hade ordinerats röstvila opererades mellan 9801 och 0210. De som fick tala direkt postoperativt opererades mellan 0210 och 0604. Reinke’s ödem är ett rökningsutlöst tillstånd som drabbar individen i olika grad. Storleken på ödemet påverkas av den tidsrymd som patienten har utsatts för rök. Under studien framkom det att trots detta rökte de flesta patienterna vid intervjutillfället. Telefonintervjuer utfördes under två veckor i mars år 2007 efter ett fast frågeformulär. De slutsatser som kan dras av studien är att det allmänna postoperativa tillståndet upplevdes som mer positivt av de patienter som inte hade ordinerats röstvila. Utdrag ur Försäkringskassans register över sjukskrivningstid för den aktuella perioden hämtades efter skriftligt medgivande från patienterna. Försäkringskassans sjukskrivningsregister uppvisade ingen skillnad mellan grupperna. Det vi har kunnat se i denna undersökning är att patienterna som ordinerats röstvila har upplevt sjukskrivningen som mer påfrestande än patienterna i den andra gruppen, skillnaden mellan grupperna är tjugo procentenheter. 2

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)