Ökad kontroll av visselblåsare? En kritisk analys av hur visselblåsning har juridifierats under 2011-2021

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Isa Ekbrand; Viva Tallberg; [2022-01-26]

Nyckelord: Visselblåsning; Meddelarskydd; Policyanalys;

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att analysera vilka problem med visselblåsning som olika policyer ska lösa och hur problemformuleringarna har utvecklats i Sverige mellan 2011–2021. Vi tar hjälp från Bacchis What is the Problem Represented to be-ansats för att synliggöra problemrepresentationerna i policydokumenten och applicerar vår teori för att kritisk granska dessa. Teori: Tre teoretiska referensramar tillämpas: Bacchis WPR-analys, begreppet juridifiering och Lennart Lundquists begrepp civilkurage som vi som vi benämner ‘stärka tjänstepersoner att våga säga ifrån’. Metod: Kvalitativ textanalys av lagtexter, författningsdokument, statliga utredningar och kommunala handlingar. Resultat: Visselblåsning som företeelse har i Sverige juridifierats under perioden 2011–2021. Resultatet pekar på att juridifieringen har pågått i två olika riktningar och lett till en ökad kontroll av visselblåsarens agerande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)