Jämförelse av svarstider för olika bilddatabaser för Javabaserade http-servrar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats berör databaser i javabaserade bildhanteringssystem där bilderna lagras och hämtas som binära objekt. I MySQL och en del andra databashanterare kallas detta format för Blob(Binary large object). För att bildhanteringssystemet skall fungera bra krävs det att man använder en snabb databas. Syftet har varit att av ett urval databaser utse den databas som är snabbast i avseende på svarstider för hämtning av bilder som lagras som binära objekt i databaser. Databaserna är de fyra välkända databashanterarna MySQL, MariaDB, PostGreSQL och MongoDB. Testerna har utförts med databaserna integrerade i Javabaserade klient-server moduler för att så mycket som möjligt spegla de villkor som förekommer i ett bildhanteringssystem. De testverktyg som har använts är JMeter som är en avancerad applikation för mätning av svarstider och PerfMon som övervakar åtgång av systemresurser. MongoDB var den snabbaste bilddatabasen men det finns många osäkerhetsfaktorer som måste beaktas vilket också beskrivs i denna kandidatuppsats. Trots att många åtgärder för att motverka osäkerhetsfaktorerna har gjorts, förblir mätosäkerheten stor. Mer åtgärder för att isolera databasernas del av svarstiderna i ett klient-server system måste göras. Förslag på åtgärder redogörs i denna kandidatuppsats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)