Personlig vårdhjälp : En kvalitativ studie kring information till cancerpatienter i komplexa vårdsituationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Abstrakt   En stor del av de cancerpatienter som behandlas i Sverige upplever att de får bristfällig information i samband med sjukdomsbesked och behandling. Tidigare forskning har visat att en majoritet av dessa patienter upplever att de fått för lite information och att de inte förstått informationen de fått.   Syftet med detta projekt är att undersöka om informationsteknik, i form av en applikation, kan bidra till att cancerpatienter kan erhålla personifierad kontextbaserad information av god kvalitet närhelst behov uppstår. Applikationen ska även göra det möjligt för patienten att kunna komma i kontakt med vårdgivaren, via mail, telefon eller röst- och videosamtal.   Att få ett cancerbesked innebär så gott som alltid att den drabbade går in i en traumatisk kris, vars fyra faser i olika grad bland annat innebär begränsningar i förmågan att tillgodogöra sig information. Detta, sammantaget med en ofta mycket krävande behandling, såväl fysiskt som psykiskt, bidrar till att patienten befinner sig i en mycket utsatt situation. Att vara välinformerad om sjukdom och behandling kan bidra till att patienten lättare kan hantera sin situation och till ett bättre psykiskt välbefinnande.   I detta arbete har färdigbehandlade cancerpatienter intervjuats för att utröna vad de anser är viktigt för att cancerpatienter ska känna sig väl informerade och på vilket sätt en applikation skulle kunna bidra till detta. I samtliga intervjuer framkom att deltagarna upplevt att det brast i information i samband med deras sjukdom och behandling. De intervjuade var medvetna om att de fått information under sjukdomstiden men deras upplevelse var att den var inkomplett och framförd vid en tidpunkt då de inte kunde tillgodogöra sig den.   I intervjuerna framkom förslag på innehåll i en tänkt applikation, vilka alla på ett eller annat sätt rörde information. Förslagen sorterades in under sex rubriker vilka sedan blev ingångarna på den tänkta applikationens startsida. En mockup utformades för att visa ett förslag på startsida.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)