Kvinnors upplevelser av psykisk ohälsa i form av ångest och depression : En kvalitativ studie av bloggar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige är ångest och depressionssyndrom de vanligaste orsakerna till att människor oavsett ålder drabbas av psykisk ohälsa och hör till de vanligaste folksjukdomarna. Det har rapporterats om den psykiatriska vården vilket har lett till att det har diskuterats mer om psykisk ohälsa. Massmedia, har på senare år rapporterat om människors ohälsa men även hur ohälsan har ökat bland kvinnor. Detta visar att sjuksköterskan kan möta personer med psykisk ohälsa i olika vårdkontext därför är det av vikt att försöka förstå att psykisk ohälsa är ett omfattande problemområde. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av psykisk ohälsa i form av ångest och depression. Metod: Datamaterialet analyserades med en narrativ analysmetod. Data insamlades genom sju bloggar. Resultat: Ur analysen framträdde tre kategorier: Farhågor om sjukdomen bekräftas, Försöka förstå orsaken till sjukdomen, Behöver fasta kontakter med åtta underkategorier. Konklusion: Denna studie har bidragit med kunskaper och förståelse för kvinnors upplevelser med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan uttrycka sig på många olika sätt och därför behövs en förändring i förhållningssättet hos vårdpersonalen gentemot patienterna. Upplevelserna är individuella och därför behövs en individanpassad vård en fast vårdkontakt som ger kontinuitet genom hela vårdprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)