Patienters upplevelser av att leva med pankreascancer och behovet av stöd från sjuksköterskan

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter som drabbas av pankreascancer är ofta i stort behov av vård och omsorg redan när de får sin diagnos. Sjukdomen har en dålig prognos med begränsad överlevnad. Sjukdomsförloppet kan snabbt försämras, vilket innebär att sjuksköterskan måste agera snabbt för att kunna stödja patienten och deras närstående. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur patienter med pankreascancer upplever sin sjukdom under cytostatikabehandling och vilket behov av stöd som efterfrågas från sjuksköterskan. Metod: Designen är kvalitativ latent innehållsanalys med ett strategiskt urval på åtta personer som intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det framkom tre övergripande kategorier: Leva med allvarlig sjukdom, Stödjande faktorer och Resurser. Slutsats: Patienter med pankreascancer upplever ofta en oro inför framtiden och en bristande kontroll eftersom de inte kan påverka sjukdomsförloppet. Deltagarna hade olika strategier för att hantera sin vardag, och den mest framträdande var en önskan om att få leva som vanligt. Kontinuitet och tillgänglighet bidrog till en ökad trygghet. Delaktighet i vården gjorde att personen fick inflytande över sin livssituation. Deltagarna var många gånger beroende av stödet från närstående för att få vardagen att fungera. Det var betydelsefullt med en personlig relation med sjuksköterskan och att bli sedd som en person trots sin sjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)