Black Power, En beskrivande idéanalys av Kwame Tures (Stokely Carmichaels) konceptualisering av mänskliga rättigheter i talet vid University of California, Berkeley 1966

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Denna uppsats är en beskrivande idéanalys som syftar till att undersöka hur aktivisten Kwame Ture, även känd som Stokely Carmichael, uttrycker sin förståelse för mänskliga rättigheter som idé och koncept i det berömda tal Ture höll på Berkeley 1966. I uppsatsen beskrivs och analyseras talet med hjälp av Hannah Arendts kritiska rättighetsteori och Brian Orends teoretiska ramverk om mänskliga rättigheter. Med hjälp av dessa teorier kan man tolka och beskriva Tures konceptualisering av mänskliga rättigheter. Ture uttrycker i talet en syn på rättigheter som väl överensstämmer med Hannah Arendts, då han betonar att vi alla har rättigheter i kraft av att vi är människor. Hans syn förefaller också till viss del sammanfalla med Orends då han gör anspråk på alla de fem objekt för mänskliga rättigheter som Orend presenterar i the foundational five. Till skillnad från Orend ger Ture, i det aktuella talet, uttryck för en uppfattning att den andra generationens rättigheter är negativa rättigheter, dvs kräver endast passivitet av andra. Det framkommer även att Tures uttryck för vem som är skyldighetsbärare sammanfaller med Orends teori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)