Tilltalets påverkan på lärare-elev-relationen: En studie om upplevelsen av niandet och duandet i det tyska förbundslandet Niedersachsen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningMed bakgrund i både egna erfarenheter och samtalsteorier har vårt arbete som syfte att undersöka om tilltaletmellan lärare och elev får konsekvenser för lärare-elev-relationen. För att besvara vår huvudfråga om valet attnia respektive dua varandra i skolan har en effekt på relationen har vi konstruerat tre enkäter som vi lämnade uttill fyra olika skolor i Tyskland. En av dessa skolor utgörs av en tysk Gymnasieskola där både lärare och elevertillfrågades, de andra tre är så kallade IGS-skolor där enbart lärarna tillfrågades. Skillnaden mellan dessa skolorär inte enbart deras skolform och skolkoncept utan även att lärare och elever generellt duar varandra på IGS-skolorna, medan Gymnasieskolan var mer lik det övriga tyska samhället där man till största delen tillämpar ettasymmetrisk niande av läraren, medan eleverna blir duade. Resultaten av alla enkätsvar blev sedan analyseradeoch diskuterade utifrån tidigare forskning. Vår undersökning kan inte ge några reliabla och entydiga svar på vårhuvudfråga, men det finns tydliga tecken som talar för att tilltalet har en påverkan på lärare-elev-relationen på deundersökta skolorna. Vi hoppas med hjälp av studien kunna bidra med mer kunskap om den påverkan som denverbala kommunikationen har på lärare-elev-relationen, en relation som vi anser som avgörande för elevernaslärande och framgång i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)