Plasmakoncentration-tidsprofilen av bensylpenicillin efter intramuskulär administration av bensylpenicillinprokain till häst

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Bensylpenicillin är den mest använda antibiotikan inom svensk veterinärmedicin. Aktiviteten är god mot många vanliga grampositiva bakterier och ringa mot de flesta gramnegativa bakterier. Bensylpenicillin är ett förstahandsval vid många infektioner hos hästar och driver resistensutvecklingen i mer begränsad omfattning än antibiotika som har ett bredare antibakteriellt spektrum. I Sverige finns bensylpenicillin till häst godkänt i två olika beredningsformer: bensylpenicillinprokain (pc-prok) för intramuskulär injektion och bensylpenicillinnatrium (pc-na) för intravenös injektion. Fördelarna med pc-prok är att det kan administreras av djurägaren och att läkemedlet absorberas så långsamt från injektionsplatsen att halveringstiden (T1/2) förlängs avsevärt, vilket innebär att det behöver administreras endast en gång per dygn. Prokain är dock associerat med den mest välkända biverkningen av penicillinprokain hos häst, så kallad penicillinchock, som i vissa fall är mycket allvarlig. Plasmakoncentration-tidsprofilen av bensylpenicillin efter intramuskulär administration av pc-prok har studerats tidigare. De flesta studier är dock gamla och få har utförts på de preparat som används i Sverige idag. Syftet med denna studie var att fastställa plasmakoncentrationtidsprofilen av bensylpenicillin efter intramuskulär injektion av pc-prok (Penovet® vet.) till häst, i den dos som rekommenderas av tillverkaren. Plasmakoncentration-tidsprofilen relaterades till minimum inhibitory concentration (MIC) hos vanliga penicillinkänsliga patogener för att säkerställa en relevant doseringsrekommendation för Penovet® vet. Åtta friska varmblodiga travare injicerades intramuskulärt med 21 mg pc-prok per kg kroppsvikt en gång dagligen under fyra dygn. Blodprover för analys av bensylpenicillinkoncentrationen i plasma togs innan och 12 timmar (h) efter varje injektion, samt mer frekvent efter sista injektionen. Den maximala koncentrationen (Cmax) var 2656 ± 503 ng/ml och nåddes 4 ± 1,1 h efter den sista injektionen. T1/2 var 11,36 ± 3,64 h. Area under curve (AUC) var 33330 ± 8293 h⋅ng/ml. Den minsta koncentrationen (Cmin), 24 h efter varje injektion, var 456 ± 126 ng/ml. För god antibakteriell effekt bör den fria plasmakoncentrationen (fC) överstiga MIC under minst 30- 50% av dosintervallet. Efter sista injektionen var tiden över MIC (fT > MIC) 231% ± 49 för betahemolyserande streptokocker (MIC 30 ng/ml), 136% ± 22 för Staphylococcus aureus (MIC 120 ng/ml) och 6% ± 9 för Actinobacillus equuli (MIC 1000 ng/ml). Konklusionen är att Penovet® vet. i den dos som rekommenderas av tillverkaren ger en plasmakoncentration av bensylpenicillin som är mer än tillräckligt hög för att behandla infektioner med flera vanliga penicillinkänsliga patogener hos häst, däribland betahemolyserande streptokocker och S. aureus. Koncentrationen är dock i många fall för låg för att behandla A. equuli och andra Actinobacillus spp. Dosen skulle troligen kunna sänkas med bibehållen god effekt mot många vanliga penicillinkänsliga patogener. En förhoppning finns om att en lägre dosering kan innebära en minskad risk för penicillinchock på grund av prokaintoxicitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)