Leverantörsval för ett mekanikföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

Sammanfattning: Problembakgrund: Val av leverantör är det som anses påverkar ett företags produktkvalitet mest. När man söker nya leverantörer är det viktigt att veta vilka typer av kvaliteter man önskar hos dessa och vilken relation man vill ha till dem. Att ha ett mindre antal leverantörer skapar logistiska fördelar. Syfte: Syftet med studien är att ta fram en mall för hantering av leverantörer för mindre konkurrenskraftiga mekanikföretag som ämnar öka sin leverantörssamverkan med fokus på bedömning och val.  Metod: För att uppnå syftet med studien kommer vi använda oss av en kvalitativ metod med abduktiv ansats. Fokus kommer ligga på en fallstudie som är uppdelad i tre delar. Resultat: Val av leverantör har skett med hjälp av insamlad data från intervjuer och enkäter. Ett steg i det planerade utförandet av fallstudien uteblev. Slutsats: Syftet med studien anses ha uppfyllts efter att val av leverantör har gjorts efter leverantörsbedömning i fallstudien. Studien har bidragit med en mall för mindre konkurrenskraftiga mekanikföretag som önskar se över sina leverantörsmöjligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)