Fattiga länders potential till fattigdomsbekämpning : En studie om handelsintensitet, frihet, korruption och utbildning

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

Författare: Arvid Santesson; Martin Åhlander; [2020]

Nyckelord: fattigdom;

Sammanfattning: Finns det recept för hur fattiga länder kan ta sig ur fattigdom och börja konkurrera på den internationella marknaden? Befintlig forskning pekar åt olika håll. Kända handelsteorier hävdar att frihandel gynnar samtliga parter, men vissa teorier och modeller pekar snarare på att inhemsk industri bör skyddas i vissa regioner. Är individens frihet viktig eller påverkar korruptionen starkare, som hinder eller som smörjmedel? Vi har valt ut tio länder som har varit fattiga under 1900-talet men där några har lyckats ta sig ur fattigdomen. Vårt urval är gjort så diversifierat som möjligt för att kunna jämföra utvecklingen. Vi jämför de utvalda ländernas utveckling i mängden invånare som lever i fattigdom med de fyra oberoende variablerna handelsintensitet, frihet, korruption och utbildning för att försöka hitta vad som gynnar och vad som hämmar ländernas fattigaste kvintil. Varför lyckas vissa länder bekämpa fattigdom effektivare än andra?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)