”Gör jag det här rätt?” : En systematisk litteraturstudie som beskriver vilket amningsstöd ammande föräldrar uttrycker behov av

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Att dia är ett medfött beteende, forskning påvisar stora hälsomässiga och ekonomiska fördelar med amning. Att skydda, stödja och främja amning är en folkhälsofråga. Distriktssköterskans arbete ska vara hälsofrämjande. Syfte: Att beskriva vilket amningsstöd ammande föräldrar uttrycker behov av. Metod: En kvalitativ, systematisk litteraturstudie med induktiv ansats som bygger sitt resultat på 11 vetenskapliga artiklar. Resultat: Föräldrarna behövde tidigt amningsstöd som fortsatte under hela amningsperioden. De önskade få ett lugnt och empatiskt bemötande från vårdpersonal med erfarenhet och kunskap om amning. Individuellt stöd gav styrka, beslutsamhet och självförtroende. De önskade samstämmig information som följde rådande rekommendationer. Föräldrar hade behov av praktisk amningsrådgivning, särskilt vid amningsdebut. De behövde positiv uppmuntran och stöd för sin upplevda självtillit för att lyckas amma. Konklusion: Vårdpersonal kan stödja nyblivna föräldrar genom att vägleda föräldern i en första lyckad amning; visa amning som fungerar i mötet med andra föräldrar i amningsgrupp, samt genom positiv respons och en uppmuntran som lär föräldern att se att amningen fungerar. Allt detta leder till förhöjd upplevd självtillit som i sin tur ökar sannolikheten att föräldern lyckas amma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)