Email, stress och coping

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Den föreliggande studien grundades på tidigare forskning som funnit samband mellan email-användande och stressrelaterade sjukdomar, såsom utbrändhet och emotionell utmattning, samt en ökad daglig stress. Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan email overload, copingstrategier och upplevd stress. Vidare frågeställningar som studien baserades på var ifall det finns ett samband mellan email volym, email work importance och email overload samt grad av upplevd stress. Studien genomfördes i form av en webb-baserad enkät som 43 anställda inom tjänstesektorn på en svensk koncern besvarade. Studien visade ett positivt, signifikant samband mellan upplevd stress och email overload, samt ett negativt, signifikant samband mellan aktiv coping och stress. Eftersom inga andra signifikanta korrelationer framkom vad gäller coping, genomförde vi inte vidare analyser för att undersöka coping i relation till övriga variabler. I framtida studier föreslås att andra faktorer än coping, kopplat till personlighet undersöks i förhållande till email och stress. Att undersöka fler konsekvenser, negativa såväl som positiva, av email-användande kan också vara av vikt, då email är ett verktyg som frekvent används inom arbetslivet idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)