Pedagogernas betydelse för barns matematiska utveckling i förskolan : Med fokus på lärmiljöer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Gisela Renman; Lena Larsson; [2015]

Nyckelord: lärmiljö; pedagog; matematik;

Sammanfattning: I vår utbildning Lärare mot de tidigare åren, 210 hp, har vi valt att i vår C-uppsats studera hur pedagoger arbetar med lärmiljöer för att stimulera barnens matematiska utveckling i förskolan vilket också är vårt syfte. Lärmiljöer i förskolan är ett relativt outforskat område. Att ta till vara det lustfyllda lärandet och vara lyhörd för vad barn är intresserade av är viktiga komponenter när man inreder förskolans miljöer. Barn i förskolan skall ges möjlighet att tillägna sig en förståelse för sig själv och sin omvärld genom att lära och upptäcka tillsammans i en miljö som utmanar och väcker deras intresse utifrån ett matematiskt perspektiv. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med förskollärare och barnskötare samt observationer utav lärmiljöer som empiri i vår undersökning. Genom intervjuerna har vi undersökt pedagogernas uppfattning och inställning till miljöernas betydelse för barns matematiska lärande och utveckling. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv har vi format vår teoretiska utgångspunkt. Med sociokulturellt perspektiv på lärande menas att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang, där man ser vikten av vad man lär sig, inte om man lär sig. När vi analyserar resultatet av vår studie ser vi att det inte är miljön som pedagogerna använder sig av som redskap. Matematik för pedagogerna är mer ett förhållningssätt de använder när de arbetar med barnen. Pedagogerna talar mer om hur de använder språket och om att de har ett matematiskt förhållningssätt när de arbetar med matematik i förskolan, än om miljöernas utformning. Genom att barnen får vara med vid dukning och andra vardagssysslor samt att pedagogerna benämner saker på rätt sätt tillsammans med barnen är det som alla intervjuade lyfter fram. Att barnen har tillgång till sortering på olika sätt är också något som nästan alla pedagoger lyfter som ett arbetssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)