Värdet av habitus; fysisk aktivitet, motivation och idrott och hälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att undersöka de faktorer som kan ligga bakom ungdomars motivation för fysisk aktivitet. Vidare vill vi undersöka om det finns en koppling som kan göras till skolämnet idrott och hälsa utifrån den information som kommer fram i vår studie. Den teoretiska basen för vårt arbete grundar sig på Pierre Bourdieu och hans teorier och förklaringsförsök på områden som rör en individs bakomliggande motiv till handlingskraft, synsätt på sin omgivning, samt tolkning av intryck utifrån. Tidigare forskning på området har behandlat såväl den fysiska aktivitetens påverkan på elevers skolprestation, men även föreningsidrottens influens på ungdomar och deras omgivning, samt vad som får ungdomar att delta/inte delta i föreningsidrott. Tongivande för vår del gällande tidigare forskning är också den fysiska aktivitetens innebörd för en hälsosam livsstil, och varför ungdomar utifrån detta bör vara fysiskt aktiva. Vårt undersökningsområde granskas utifrån en kvantitativ metod där en enkätundersökning skickades ut med syftet att nå tydlig och precis statistik med en hög grad av replikering. Med hjälp av svar från 81 elever i tre olika årskurser (7 - 9) från en skola i centrala Stockholm har vi kunnat presentera ett resultat gällande deras intresse för fysisk aktivitet på fritiden, samt hur ett utvecklande av idrottshabitus kan bero på deras omgivning. I resultaten går det att se de främsta anledningarna till att de är fysiskt aktiva utanför skolan är att det genererar ett socialt umgänge för dem, men också att de vill utvecklas inom den specifika idrotten som de utövar på sin fritid. Resultatet visar även att 66,7 % av de 81 respondenterna anser att skolämnet idrott och hälsa påminner om deras fysiska aktivitet på fritiden. Detta gör att slutsatser kan dras om att ett idrottshabitus som skapats utanför skolan kan ge effekt för eleven i ämnet idrott och hälsa, då en majoritet av dem ser en likhet till fysisk aktivitet som de tar del av på sin fritid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)