Parternas arbete för att uppnå social anpassning i IT-outsourcing-relationer : Ett kontextuellt perspektiv på IT-outsourcing-arrangemang

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Frågeställningar: Hur arbetar parterna i outsourcing-arrangemang för att etablera effektiva relationer och social anpassning?

 

Hur påverkar utformningen av outsourcing-arrangemanget parternas arbete med social anpassning?

 

Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett kontextuellt perspektiv av outsourcing-arrangemang undersöka hur ingående parter arbetar med relationer för att uppnå social anpassning. Med kontextuellt perspektiv syftar vi på de olika aspekter som tillsammans påverkar hur outsourcing-arrangemanget är utformat. Med detta vill vi skapa större förståelse för hur parter i olika outsourcing-arrangemang arbetar med relationerna till varandra i praktiken i en allt mer heterogen outsourcing-miljö. Vidare vill vi undersöka vilken påverkan olika utformning av outsourcing-arrangemang kan ha på detta arbete och hur det påverkar arbetet med att uppnå social anpassning. Vi vill genom detta skapa större förståelse för social anpassning och göra det mer tillämpbart i praktiken genom att utgå från ett mer detaljerat, kontextuellt perspektiv.  

 

Metod: För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod använts genom intervjuer som metod för insamlandet av data. Det har genomförts sex semistrukturerade intervjuer med sju respondenter som alla har erfarenhet av ledande roller i outsouricing-arrangemang. Teorin som har använts har varit kopplad till bland annat outsourcing-relationer, social anpassning, boundary spannning och offshore-outsourcing.  

 

Slutsats: I praktiken arbetar företagen mer “ad hoc” med att vårda relationerna än vad som teoretiska riktlinjer föreslår. Däremot värderas social anpassning högt och bidrar därför till att inblandade parter praktiskt förändrar processer och sätter in insatser, samt utarbetar välformulerade avtal för att uppnå bättre social anpassning mellan parterna outsourcing-arrangemang. Vidare kan det konstateras att utformningen av outsourcing-arrangemanget, påverkar vilka krav som ställs på relationen i att uppnå social anpassning, och därigenom hur parterna behöver arbeta för att uppnå social anpassning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)