Likvida medel - Ägarkonstellationens påverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Företag håller allt mer likvida medel som en del av sin finansiella strategi. Det har effekt på företagets risk och avkastning, vilket är högst relevant för investerare. Hur ägarnas preferenser, deras motivationer och agentförhållandet påverkar den strategin är idag outforskat. För användare av de finansiella rapporterna bör detta vara en viktig kontext i analysen av möjliga investeringar.Syfte: Studien ämnar skänka välbehövlig kontext som kan ha inverkan på hur företag utvärderas. Med denna kontext kan jämförbarheten förbättras och leda till bättre resursallokering.Avgränsningar: Tidsmässig avgränsning har gjorts till de senaste tio åren (2010–2019), samt en geografisk avgränsning till Europa. Vidare har rapporten avgränsats till publika bolag där finansiella företag uteslutits.Metod: Ett urval bestående av 38 359 observationer har legat till grund för undersökningen. Dessa observationer har analyserats med hjälp av statistiska metoder för att generera empiriskt material. Analys i ljuset av existerande teoretisk referensram har sedan skett av det här materialet för att besvara studiens frågeställningar.Resultat och slutsatser: Effekten av ägarnas motivationer och preferenser har minimal påverkan på företagets nivå av likvida medel. Dock genomsyrar effekterna alla industrier. Relevansen av det här resultatet för användare av de finansiella rapporterna är ytterst begränsad då effekten är så liten. Jämförbarheten företag emellan påverkas ej i någon större utsträckning.Förslag till fortsatt forskning: Användning av andra mått på ägande kan föreslås för framtida forskning. En annan undersökning som kan genomföras skulle vara att utreda ifall en optimal nivå på likvida medel existerar eller om en historisk trend kan observeras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)