Prefabricerade hus : Hur kan valet av prefabricerade hus öka effektiviteten i byggprojekt?

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Boverkets prognoser tyder på ett underskott av bostäder. De förutspår att det behövs produceras mellan 59 000 och 66 000 bostäder årligen från 2020 – 2029. Detta för att samhället ska kunna möta den troliga befolkningsökningen. Vilket leder in oss på frågan hur effektiviseringen av husbyggnation kan ske. Detta arbete riktar in sig på om prefabricerade hus kan hjälpa till att effektivisera byggprojekt samt hur byggprocessen upplevs både för privatpersoner och företag. Studien kommer även undersöka ifall valet av entreprenadform har någon påverkan på byggprocessen. Frågor kring ÄTA-arbete kommer också att lyftas. Studiens resultat bygger på svar från sex företag och två privatpersoner. Resultatet tyder på att branschen har en ljus framtid framför sig. Samt att det finns potential inom prefabricering. Det går snabbare att bygga upp bostäder med prefabricerade komponenter och det genererar fler hus med färre montörer på plats. På grund av standardiserade moduler verkar inte ÄTA-arbeten främst förekomma på husbygget utan snarare vid markarbete. Byggprocessen är lång och krävande och missförstånden mellan privatpersoner och företag verkar främst uppstå vid bristande kommunikation. Vilket även beror på det höga informationsflödet. Även om byggprocessen upplevs som tung och utmanande verkar det inte vara några problem, för varken privatpersoner och företag, att hantera och följa de lagar och regler som finns. Det som verkar tala för prefabricering är att kunderna är väl medvetna om kvalitén och vad det slutgiltiga priset på huset blir. Har du inte orken eller intresse att göra alla val ett arkitektritat lösvirkeshus kräver och det räcker för dig att ha ett mer standardiserat hus kan ett prefabricerat hus vara ett bra alternativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)