DET OMVÄNDA PRESIDENTVALET En kvalitativ studie om medieporträtteringen av Hillary Clinton och Donald Trump

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2016Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 51Antal ord: 18 006Nyckelord:Hillary Clinton, Donald Trump, amerikanskt val, politik, genus, könsstereotyper, nyhetsmedier, porträttering, textanalys.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns skillnader och likheter iporträtteringen av Hillary Clinton och Donald Trump i svenska medier inför presidentvalet 2016.Teori: Medielogik, nyhetsvärdering, priming, framing, genusteori.Metod: Kvalitativ och kvantitativ textanalys.Material: 48 tidningsartiklar från Aftonbladet och Svenska Dagbladet.Resultat: Resultatet visade att det finns fler skillnader än likheter i porträtteringen av HillaryClinton och Donald Trump i svenska medier inför det amerikanska valet 2016. Trump porträtteras på ett mer negativt sätt och beskrivs som inkompetent, icke trovärdig och med få ledarskapsegenskaper. Han får däremot ett större medialt utrymme samt mer utrymme för sin politiska agenda. Hillary Clinton, å andra sidan beskrivs som kompetent, presidentmässig och därmed mer trovärdig som politiker. Vår studie visar inte stöd för flertalet av de genusteoretiska antaganden som ligger till grund för undersökningen. Studien visar bland annat en omvänd könsstereotypisk porträttering, där Trump beskrivs med kvinnliga könsstereotypa egenskaper och Clinton med manliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)